ADAPT

 


ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ADAPTΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΥπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1997 - 1999

Γενικό Πλαίσιο

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT αποτελεί μια από τις 13 πρωτοβουλίες των διαρθρωτικών ταμείων (στόχος 4) της Κοινότητας για την περίοδο 1994 – 1999.

=> Συγκεκριμένα η Πρωτοβουλία ADAPT έχει τέσσερις αλληλoεξαρτώμενους στόχους:

α) Την επιτάχυνση της προσαρμογής του εργατικού δυναμικού στις βιομηχανικές μεταβολές.
β) Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του εμπορίου.
γ) Τη βελτίωση των προσόντων, καθώς και την αύξηση της ευελιξίας και της κινητικότητας των εργαζομένων, προκειμένου να προληφθεί η ανεργία.
δ) Την πρόβλεψη και επιτάχυνση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και νέων δραστηριοτήτων, κυρίως αυτών που προϋποθέτουν ένταση εργασίας και με έμφαση στις ΜΜΕ.

Η βιομηχανική μεταβολή αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο που σχετίζεται με τις συνέπειες που επιφέρουν στην οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους η διεθνοποίηση της οικονομίας, η αναδιάρθρωση των παραγωγικών συστημάτων, η έκρηξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας που εμφανίζεται ως ανάδυση της Κοινωνίας των Πληροφοριών, η δραστική μείωση της απασχόλησης σε παραδοσιακούς τομείς και η αλλαγή των οργανωτικών σχημάτων της εργασίας.

=> Μέσω των ενεργειών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ADAPT αναμένεται να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν νέες ιδέες και προσεγγίσεις για τη διαχείριση του φαινομένου της βιομηχανικής μεταβολής, με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθηθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για την κατάρτιση και τον προσανατολισμό του ανθρώπινου δυναμικού και να βελτιωθούν οι επαγγελματικές προοπτικές των εργαζομένων και οι δομές υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικό - κλειδί της ADAPT ως κοινοτικής πρωτοβουλίας είναι η επιδίωξη ανάδειξης καινούργιων και νεωτεριστικών πρακτικών και ιδεών, οι οποίες στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα να επιδράσουν στις ακολουθούμενες πολιτικές για την αγορά εργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασικές αρχές της πρωτοβουλίας :

επιστροφή
στην κορυφή

 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ADAPT
ΕΡΓΟ : “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιγραφή του Προγράμματος

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχουν προκαλέσει μια πραγματική επανάσταση σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής και εργασίας. Η τεχνολογική αυτή επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα επηρεάζουν και αλλάζουν σχεδόν καθημερινά τόσο τον τρόπο ζωής των πολιτών όσο και τον τρόπο διεξαγωγής της εργασίας στις επιχειρήσεις. Ειδικά οι τεχνολογικές αλλαγές στο χώρο των επιχειρήσεων, μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των επιχ/σεων για την επιβίωση και ανάπτυξη σε περιβάλλον συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, σε διεθνές επίπεδο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια από αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές και παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους.

Η εφαρμογή του Η.Ε σε μια επιχ/ση προϋποθέτει :

Η παρούσα πρόταση έχει σαν σκοπό την εφαρμογή μεθόδων Η.Ε στις Ελληνικές ΜΜΕ , με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα :

Η υλοποίηση της πρότασης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια :

Η υλοποίηση της παρούσας πρότασης απαιτεί διακρατικές συνεργασίες με κοινοτικούς εταίρους, με στόχους:

Σε κάθε περίπτωση , η πρόταση έχει ως αφετηρία τις ανάγκες των ελληνικών ΜΜΕ και χρησιμοποιεί ως συμβουλευτικό οδηγό τις κοινοτικές εμπειρίες , επιτεύγματα και πρότυπα.

Το έργο αυτό αφορά σε πρώτη φάση την προώθηση του ΗΕ στις ΜΜΕ της Περιφέρειας Ηπείρου, με απώτερο στόχο τις ΜΜΕ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη τη χώρα.

επιστροφή
στην κορυφή

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ADAPT
(ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ BIC ΗΠΕΙΡΟΥ)

ΕΡΓΟ : “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αριθμός εγκριτικής απόφασης Υπουργείου Εργασίας : 186714 / 21.12.97

Συνολικός Προϋπολογισμός :

89.400.000.- δρχ

Ανάδοχος : Ο.Τ.Ε Α.Ε
Εμπλεκόμενοι Φορείς : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΥΣΤΕΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε

Αντικείμενο του έργου : Προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του εμπορίου, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας και την βελτίωση της ποιότητας εργασίας.

 

BIC ΗΠΕΙΡΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ : Δρχ. 3.643.800.- (4,08% συνολικού προϋπολογισμού) 75% Εθνική & Κοινοτική Συμμετοχή

25% Ίδια Συμμετοχή

ΜΕΤΡΟ 4 : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

=> ΕΝΕΡΓΕΙΑ α :ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΔΡΑΣΗ Δ20 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ &
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΤΙΣ Μ.Μ.Ε Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Η.Ε

=> ΕΝΕΡΓΕΙΑ β : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΔΡΑΣΗ Δ8 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΗΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΣΤΙΣ Μ.Μ.Ε.

επιστροφή
στην κορυφή

aar002.gif (737 bytes)