ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ 
Διεύθυνση:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 31 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 027876 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1996     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων52m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
 

Γενικά Σχόλια
 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:20000000 20000000 20000000 20000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών