ΚΩΤΣΗ ΜΑΙΡΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Μ. ΚΩΤΣΗ 
Διεύθυνση:ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ 43 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 029375 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1989     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων62m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ- ΧΑΡΤΙΚΑ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:15000000 17000000 18000000 20000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕ   
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕ   
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών