ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Β. ΚΑΜΠΕΡΗΣ 
Διεύθυνση:ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ 49 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο: Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1984     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων27m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ,ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:25000000 26000000 27000000 28000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΩΡΟΛΟΓΙΑ   
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΩΡΟΛΟΓΙΑ   
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών