ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Ν. ΜΟΛΦΕΤΑΣ . 
Διεύθυνση:21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 023300 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1997     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων120m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:21000000 22000000 25000000 26000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών