ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - Α.Β.Ε.Ε.

Υπεύθυνος:Η. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
Διεύθυνση:ΦΙΛΟΘΕΗ 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 051564 Fax:0681 051697 
Έτος Ίδρυσης:1996     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:18 18 18 18 
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων12000m2 Όγκος κτιρίων14000m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΤΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:1000499968 1063729024 1145399040 1200349952 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό287641984 200087008 240102000 253276992 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις390462016 395527008 400200000 414174016 

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΞΥΛΟ 450000 450000 450000 m2  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΞΥΛΟ 450000 450000 450000 m2  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών