ΜΠΕΚΑΣ Ε - ΟΕ

Υπεύθυνος:Ε. ΜΠΕΚΑΣ 
Διεύθυνση:Δ. ΚΡΟΚΟΥ 59 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 023557 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1988     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων105m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:19000000 20000000 20000000 20000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΨΩΜΙ   
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΨΩΜΙ   
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών