ΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Ε. ΜΠΟΥΡΗ 
Διεύθυνση:Δ. ΚΡΟΚΟΥ 36 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 029662 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1990     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων35m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΘΕΩΝ - ΦΥΤΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:15000000 16000000 16000000 17000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ   
ΑΝΘΗ   
ΦΥΤΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ   
ΑΝΘΗ   
ΦΥΤΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών