ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΑΝΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Π. ΝΙΚΟΛΟΣ 
Διεύθυνση:ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 060801 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1997     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:10 
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων55m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΨΙΛΙΚΑ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:10000000 11600000 12000000 15000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΨΙΛΙΚΑ   
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΨΙΛΙΚΑ   
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών