Θ. ΝΤΟΚΟΣ & ΣΙΑ - Ο.Ε.

Υπεύθυνος:Θ. ΝΤΟΚΟΣ 
Διεύθυνση:ΜΑΥΡΟΥΔΙ 46100 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 
Πόλη:ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Νομός:ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Τηλέφωνο:0665 022093 Fax:0665 022086 
Έτος Ίδρυσης:1980     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων1500m2 Όγκος κτιρίων15000m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟιΟΝΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ Ε.Ε. & ΑΝΑΤ. ΧΩΡΕΣ 

Γενικά Σχόλια
ΒΙΟΤΕΧ. ΜΟΝΑΔΑ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:205000000 215000000 225000000 235000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών