ΠΙΣΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Δ. ΠΙΣΚΟΛΑ 
Διεύθυνση:ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 153 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 024859 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1997     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων95m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:9000000 10000000 10000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΕΝΔΥΜΑΤΑ 5500 6000 ΤΕΜ  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΕΝΔΥΜΑΤΑ 5500 6000 ΤΕΜ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών