ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΥΙΟΙ Ι. ΝΙΚΟΥ - ΑΕΒΕ

Υπεύθυνος:Ν. ΝΙΚΟΥ 
Διεύθυνση:4 ΧΛΜ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩ, 
Πόλη:ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Νομός:ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Τηλέφωνο:0665 041205 Fax:0665 041450 
Έτος Ίδρυσης:1981     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:13 13 13 13 
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων800m2 Όγκος κτιρίων2100m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
14% ΑΛΒΑΝΙΑ 

Γενικά Σχόλια
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:175000000 179336000 185000000 190000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια195000000 199150000 205000000 208000000 
Υποχρεώσεις32000000 36181000 39000000 40000000 

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΚΕΡΑΜΜΥΔΙΑ 18000 20000 20000 ΤΟΝ  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΚΕΡΑΜΜΥΔΙΑ 18000 20000 20000 ΤΟΝ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών