ΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Ι. ΓΕΡΟΣ 
Διεύθυνση:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 19 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 026041 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1985     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων45m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:10000000 12000000 13000000 15000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΒΙΒΛΙΑ   
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ   
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΒΙΒΛΙΑ   
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ   
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών