ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Διεύθυνση:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 91 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο: Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1991     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων56m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:30000000 31000000 32000000 35000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΠΩΛΗΣΗ ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ   
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΠΩΛΗΣΗ ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ   
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών