ΔΙΒΗΤΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Θ. ΔΙΒΗΤΑΡΗΣ 
Διεύθυνση:Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 285 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 025326 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1998     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων53m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:40000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών