ΚΑΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Β. ΚΑΡΤΖΗΣ 
Διεύθυνση:ΔΩΔΩΝΗΣ 3 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 026845 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1993     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων67m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:41000000 42000000 42000000 42000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.   
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.   
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών