ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΣΗΦ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Ι. ΚΩΤΣΗΣ 
Διεύθυνση:ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ 9 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 025764 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1989     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων4m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:25000000 25000000 35000000 40000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών