ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΦΡΟΣΩ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Φ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ 
Διεύθυνση:ΑΝΤΙΤΑΝΩΝ 13 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 026571 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1999     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων54m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:17000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΓΑΛΑΚ/ΚΑ   
ΤΥΡΟΚ/ΚΑ   
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ   
ΨΙΛΙΚΑ   
   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΓΑΛΑΚ/ΚΑ   
ΤΥΡΟΚ/ΚΑ   
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ   
ΨΙΛΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών