ΝΟΒΑΣ Μ.- ΜΠΕΛΛΗΣ Α.- ΤΖΙΜΑ Ν. - Ο.Ε.

Υπεύθυνος:ΝΟΒΑΣ- ΜΠΕΛΛΗΣ- ΤΖΙΜ 
Διεύθυνση:Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 19 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 029609 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1991     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων90m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:15000000 16000000 18000000 20000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών