ΚΛΙΜΑΞ - ΕΠΕ

Υπεύθυνος:ΚΛΙΜΑΞ ΕΠΕ 
Διεύθυνση:Β. ΜΠΑΛΚΟΥ 6 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 061134 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1996     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων190m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ. 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:50000000 55000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
Η/Υ.   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
Η/Υ.   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών