ΚΟΡΜΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΑΒΕΕ

Υπεύθυνος:ΑΛ. ΣΤΑΥΡΟΥ 
Διεύθυνση:ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 36 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0651 028326 Fax:0651 025447 
Έτος Ίδρυσης:    

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:13 13 13 13 
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων800m2 Όγκος κτιρίων6400m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΟΥΒΑ, ΡΩΣΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Γενικά Σχόλια
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:95000000 100000000 105000000 110000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια30000000 35000000 39000000 40000000 
Υποχρεώσεις32000000 35000000 38000000 40000000 


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών