ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Διεύθυνση:21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 028414 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1982     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων52m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ- ΧΑΡΤΙΚΑ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:8000000 9000000 10000000 12000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ   
ΧΑΡΤΙΚΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ   
ΧΑΡΤΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών