ΛΙΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Β. ΛΙΟΝΤΟΥ 
Διεύθυνση:ΚΛΕΜΑΝΣΩ 55 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 025902 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1971     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων160m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
MINI MARKET-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:25000000 30000000 31000000 35000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ   
ΤΡΟΦΙΜΑ   
ΦΡΟΥΤΑ   
ΛΑΧΑΝΙΚΑ   
   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ   
ΤΡΟΦΙΜΑ   
ΦΡΟΥΤΑ   
ΛΑΧΑΝΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών