ΑΓΡΟΤ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ - ΣΥΝΕΤ

Υπεύθυνος:ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Διεύθυνση:ΚΛΗΜΑΤΙΑ 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0658 061278 Fax:0658 061333 
Έτος Ίδρυσης:1977     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:20 20 20 20 
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων500m2 Όγκος κτιρίων4000m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΚΥΠΡΟ 

Γενικά Σχόλια
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:145000000 150000000 155000000 155000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών