ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Ι. ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ 
Διεύθυνση:ΑΜΑΛΙΑΣ 10 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 072032 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1982     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων62m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΥΑΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:6000000 6000000 9000000 10000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΥΑΛΙΚΑ   
ΕΙΔΗ ΔΩΡΟΥ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΥΑΛΙΚΑ   
ΕΙΔΗ ΔΩΡΟΥ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών