ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Χ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 
Διεύθυνση:ΚΛΕΜΑΝΣΩ 5 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 028647 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1992     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων45m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΨΙΛΙΚΑ- ΧΑΡΤΙΚΑ- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:10000000 9000000 9000000 10000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΨΙΛΙΚΑ   
ΧΑΡΤΙΚΑ   
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΨΙΛΙΚΑ   
ΧΑΡΤΙΚΑ   
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών