ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Β. ΙΩΑΝΝΟΥ 
Διεύθυνση:ΑΡΚΑΔΙΟΥ 23 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 028779 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1993     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων67m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΤΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:17000000 17000000 17000000 17000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ   
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΔΗ   
ΕΡΓΑΛΕΙΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ   
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΔΗ   
ΕΡΓΑΛΕΙΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών