ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:ΕΛ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Διεύθυνση:ΜΑΞ. ΓΡΑΙΚΟΥ 31 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 026848 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1991     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων80m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:3000000 3000000 3000000 3000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΚΑΦΕ   
ΡΟΦΗΜΑΤΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΚΑΦΕ   
ΡΟΦΗΜΑΤΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών