ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ - Ο.Ε.

Υπεύθυνος:Α. ΜΑΛΛΙΟΣ 
Διεύθυνση:ΜΑΞ. ΓΡΑΙΚΟΥ 52 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 073419 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1981     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων70m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:22000000 22500000 23000000 24000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΝΤΙΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΝΤΙΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών