ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Διεύθυνση:ΒΛΑΧΛΕΙΔΗ 8 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0651 037956 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1983     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:    

Χώρος κτιρίων90m2 Όγκος κτιρίωνm3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
Συναλλαγή με αντιπροσώπους 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:12000000 12000000 15000000 15000000 
Κέρδη προ φόρων4500000 4500000 5000000 5000000 
Πάγιο Ενεργητικό4000000 4000000 4000000 5000000 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
'Ιδια Κεφάλαια3000000 3000000 3000000 3000000 
Υποχρεώσεις    


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών