ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΣΙΑ - Ο.Ε.

Υπεύθυνος:Χ. ΧΑΛΚΙΑΣ 
Διεύθυνση:ΚΟΜΜΕΝΟΥ 103 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 078077 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1986     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων40m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ- ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:80000000 78000000 80000000 76000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ   
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ   
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ   
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ   
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών