ΚΑΜΠΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Κ. ΚΑΜΠΕΡΗ 
Διεύθυνση:ΚΟΜΜΕΝΟΥ 47 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 077171 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1999     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων3m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:8000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΨΙΛΙΚΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΨΙΛΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών