ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος: ΑΛ. ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Διεύθυνση:ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 31 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 023724 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1995     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων55m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:25000000 25000000 25000000 25000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών