ΜΑΡΟΥΣΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Γ. ΜΑΡΟΥΣΚΑ 
Διεύθυνση:ΜΑΞ. ΓΡΑΙΚΟΥ 74 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 071032 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1995     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων58m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:6000000 7000000 8000000 9000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΚΑΦΕΔΕΣ   
ΡΟΦΗΜΑΤΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΚΑΦΕΔΕΣ   
ΡΟΦΗΜΑΤΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών