ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Σ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Διεύθυνση:ΜΑΞ. ΓΡΑΙΚΟΥ 70 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 076032 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1999     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων52m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:7000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΒΙΒΛΙΑ   
ΧΑΡΤΙΚΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΒΙΒΛΙΑ   
ΧΑΡΤΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών