ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Α. ΝΟΤΑΡΑ 
Διεύθυνση:ΝΟΤΑΡΑ 65 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 078628 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1997     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων35m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
 

Γενικά Σχόλια
 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:10000000 12000000 12000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών