Λ.Γ. ΜΑΝΟΥ & ΣΙΑ - Ε.Ε.

Υπεύθυνος:ΜΑΝΟΣ 
Διεύθυνση:ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ 30 47100 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 079809 Fax:0681 079945 
Έτος Ίδρυσης:1994     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:14 14 14 14 
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων4000m2 Όγκος κτιρίων40000m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΪΗΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΣΚΟΠΙΑ , ΤΣΕΧΙΑ , ΑΛΒΑΝΙΑ(ΕΞΑΓΩΓΕΣ) 

Γενικά Σχόλια
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:370000000 400000000 450000000 500000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών