ΤΕΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:ΑΡ. ΤΕΓΟΣ 
Διεύθυνση:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 14 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 077782 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1994     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων35m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:18000000 19000000 19000000 20000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών