ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Δ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 
Διεύθυνση:ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 073751 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1988     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων40m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:12000000 12000000 13000000 13000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών