ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Φ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Διεύθυνση:ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 073665 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1981     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων55m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:15000000 16000000 17000000 18000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ   
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ   
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών