ΕΠΙΠΛΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Θ.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ 
Διεύθυνση:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 6 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 028557 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1994     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων100m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Γενικά Σχόλια
ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:35000000 35000000 35000000 38000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΜ  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΕΠΙΠΛΑ 300 370 410 ΤΕΜ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών