Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς  τ η ς  Ηπ ε ί ρ ο υ

Φόρμα εισαγωγής Στοιχείων

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε με προσοχή όσα στοιχεία της επιχείρισής σας επιθυμείται έτσι ώστε να καταχωρηθούν σωστά στην βάση
Επωνυμία Νομική Μορφή
Διεύθυνση Πόλη
Τηλέφωνο Fax
Υπεύθυνος Έτος Ίδρυσης
Χώρος Κτιρίων Όγκος Κτιρίων

Προσωπικό 1996 1997 1998 1999
Μόνιμο
Εποχιακό

Δραστηριότητες Επιχείρησης

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα

Γενικά σχόλια

Οικονομικά Στοιχεία
1996
1997
1998
1999
Κύκλος Εργασιών
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ίδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγωγή Προϊόντων
1996
1997
1998
1999
Μον. μετρισης

Πωλήσεις για τα παραπάνω προϊόντα

 
1996
1997
1998
1999