Κεντρική Σελίδα

 

 

 

 

 

 
Μέλος του δικτύουΓρήγορη Πρόσβαση

Λογότυπος

BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου

Τα Στελέχη

Ενδεικτικά Έργα - Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που Ολοκληρώθηκαν

Υποβολές - Συμμετοχές σε Ε.Π. - Κ.Π.

Μερικές χρήσιμες σημειώσεις

 

Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου

Τα ΒICs (Business Innovation Centres) είναι κέντρα που λειτουργούν με κύριο στόχο να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής που δραστηριοποιούνται και κυρίως των μη αναπτυγμένων περιοχών και βιομηχανικών ζωνών της Ε.Ε. Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου BIC βασίζεται στην συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με την παράλληλη υποστήριξη "Τοπικών Χορηγών".

Όλα τα Ευρωπαϊκά BICs συνδέονται σε ένα μεγάλο δίκτυο, το Ε.Β.Ν (European BICs Network), το οποίο έχει ως κύριους στόχους την υποστήριξη της λειτουργίας του κάθε BIC καθώς και τη σταθερή συνεργασίας μεταξύ τους. To πρώτο BIC ιδρύθηκε στο Βέλγιο το 1983 ενώ σήμερα ο συνολικός αριθμός των ιδρυθέντων Κέντρων προσεγγίζει το 150.

Σήμερα, στον Ελλαδικό χώρο δραστηριοποιούνται πέντε BICs: Αττικής, Ηπείρου, Λάρισας, Πατρών & Σερρών. Βρίσκονται στην διαδικασία ίδρυσης τα BICs: Μυτιλήνης, Τρίπολης, Ιονίων Νήσων και Θεσσαλονίκης.

Το BIC Ηπείρου (BIC of Epirus) ιδρύθηκε κατά τα τέλη του 1996 και κατά τους πρώτους 18 μήνες η χρηματοδότηση του προέρχονταν κατά 50% από την Ε.Ε., και κατά το υπόλοιπο 50% από "Τοπικούς Χορηγούς". Έκτοτε, λειτουργεί ως ένας αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σκοπός ίδρυσης του Κέντρου είναι: "Η υποστήριξη των υπό δημιουργία, νεοσύστατων, ή ήδη υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.) οι οποίες επιθυμούν να αναδιοργανωθούν στοχεύοντας στην οικονομική ανάπτυξη τους καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο". Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών διαμεσολάβησης τόσο στους φορείς όσο και στις τοπικές επιχειρήσεις.

Οι δράσεις του Κέντρου επικεντρώνονται στην πληροφόρηση, ενημέρωση και καθοδήγηση των νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και στη συνεργασία με τους φορείς, με την οικονομική βοήθεια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας

Τα Μέλη-Χορηγοί του BIC Ηπείρου αποτελούνται από Φορείς / Επιχειρήσεις:

Οι εκπρόσωποι των Φορέων / Επιχειρήσεων αποτελούν και τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου, η οποία αποτελεί και το ανώτατο διοικητικό του όργανο.

Το BIC Ηπείρου σήμερα διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο


Τα Στελέχη

Το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ σήμερα απασχολεί 6 στελέχη.
Τρεις ως βασικό προσωπικό (Κατερίνα Φιλίππου-Κεραμίδα: Διευθύντρια, Βασίλης Ταμπάκης: Υπεύθυνο Πληροφόρησης Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, Αλεξία Γίδαρη: Τεχνική Υποστήριξη) και Απόστολος Φούκης: Ειδικός Πληροφορικής, μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης, Αμαλία Τζιμογιάννη και Κων/να Οικονόμου: Γραμματειακή Υποστήριξη μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ).

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι το Κέντρο απασχολεί σε περιοδική βάση τελειόφοιτους του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιπροσθέτως και ανάλογα με τις εκάστοτε υπάρχουσες ανάγκες, το Κέντρο συνεργάζεται με ικανό αριθμό εξωτερικών συνεργατών (Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών)

 

Ενδεικτικά Έργα - Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • 30 Μελέτες Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων.
 • Έρευνες Αγοράς
 • Βιβλιοθήκη Αναπτυξιακών Μελετών
 • Επιχειρηματικός Οδηγός Ηπείρου
 • Βάση Δεδομένων 2500 Ηπειρωτικών Επιχειρήσεων
 • Οικονομική διαχείριση Γραφείου Βρυξελών
 • Εγχειριδίου Οικολογικού Τουρισμού
 • Βασικός Οδηγός Δημιουργίας "Παραδοσιακού Τυροκομείου".
 • Συμμετοχή σε Τοπικές Εκθέσεις (Ιωάννινα, Πρέβεζα, Άρτα, Ηγουμενίτσα).
 • Ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Συστήματα διασφάλισης ποιότητας -ΕΝ ISO 9000"
 • Συνάντηση Περιφερειών Ευρώπης
 • Οργάνωση και υλοποίηση Επιχειρηματικών Συναντήσεων
 • Οργάνωση Ομάδων Εργασίας στους κλάδους Ιχθυοκαλλιέργεια-Οικολογικός Τουρισμός-Γαλακτοκομικά Προϊόντα-Τοπικά Αγροτικά Προϊόντα-Μη Μεταλλικά Ορυκτά-Ασημουργία.
 • Υλοποίηση Σεμιναρίων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Ενημερωτική ημερίδα για την δικτύωση επιχειρήσεων (clustering)
 • Διαγωνισμός νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που Ολοκληρώθηκαν

 • LEONARDO DA VINCI (Εκπαίδευση Ελλήνων Ζαχαροπλαστών στην Ευρώπη).
 • ADAPT (ΜΜΕ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο).
 • ECIP (Επιχειρηματικές συναντήσεις Ηπειρωτικών & Κυπριακών Επιχειρήσεων).
 • JOP PHARE (Επένδυση στην Ουκρανία).
 • RIS Ηπείρου (Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Ηπείρου).
 • RECITE II (Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας).


Υποβολές - Συμμετοχές σε Ε.Π. - Κ.Π.

 • INNOVATIVE ACTIONS (Regional Program of Innovative Actions under the ERDF 2000-2006)
 • Κ.Π. EQUAL Ηπείρου (Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων)
 • Κ.Π. EQUAL Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
 • ΚΕΤΑ Ηπείρου (Κέντρα Επιχειρηματικής Τεχνολογικής Ανάπτυξης)
 • LEONARDO DA VINCI II

Μερικές χρήσιμες σημειώσεις

Αυτό που έχει σημασία για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε BIC είναι ο τόπος που δραστηριοποιείται. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε κάθε BIC πρέπει να βρει τον τρόπο να "κάνει κάτι που οι άλλοι δεν κάνουν" σε συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς - επιχειρήσεις της περιοχής του.

Μερικές προυποθέσεις που θέτει η Ε.Ε στα πλαίσια της ομαλής λειτουργία ενός σύγχρονου BIC είναι:

 • Ύπαρξη ισχυρού τοπικού παράγοντα ο οποίος θα αναλάβει την πατρότητα του Κέντρου,
 • Διατήρηση της διεθνούς του υπόστασης,
 • Προσαρμογή των στόχων στις ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικής κοινωνίας,
 • Καινοτόμος Δράση,
 • Δημιουργία και λειτουργία θερμοκοιτίδων - Συνεργασία με Τεχνολογικά Πάρκα,
 • Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
 • Δημιουργία κλαδικών δικτύων,
 • Παροχή υπηρεσιών διεπαφής.

Πληροφορίες και στα κατά τόπους επιμελητήρια:
Επιμελητήριο Άρτας (Ι. Σπύρου): 2681 - 028728
Επιμελητήριο Θεσπρωτίας (Π. Τζοβάρας): 2665 - 025529
Επιμελητήριο Ιωαννίνων (Π. Φλώρος): 2651 - 026273
Επιμελητήριο Πρέβεζας (Ι. Γιαμάς): 2682 - 029414

© BIC Ηπείρου 1998-2003