Ανάλυση και Αναγνώριση των καινοτόμων Εκπαιδευτικών Αναγκών για νέους Επιχειρηματίες ή Επιχειρηματικές δραστηριότητες στα Δίκτυα Μεταφορών.

Στόχος της μελέτης αυτής είναι το ο σχεδιασμός του κατάλληλου και αποτελεσματικού προγραμματισμού των εκπαιδευτικών δράσεων που αφορούν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δράσεων στον τομέα των δικτύων μεταφορών, μέσω της ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαρχόντων και δυνητικών επιχειρηματιών στην Ήπειρο. Η μεθοδολογία της μελέτης περιλαμβάνει:

Η μελέτη ολοκληρώθηκε (Μορφή pdf - 876 kb)