Ανάλυση και αναγνώριση Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Αναγκών για Νέους Επιχειρηματίες ή Επιχειρηματικές δραστηριότητες στις Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών.

Στόχος της μελέτης αυτής είναι το ο σχεδιασμός του κατάλληλου και αποτελεσματικού προγραμματισμού των εκπαιδευτικών δράσεων που αφορούν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δράσεων στις Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, μέσω της ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαρχόντων και δυνητικών επιχειρηματιών στην Ήπειρο. Η μεθοδολογία της μελέτης περιλαμβάνει:

Η μελέτη ολοκληρώθηκε (Μορφή pdf - 2.15 mb)