Οδηγός Καινοτόμων Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ήπειρο

Ο οδηγός καινοτόμων επενδυτικών ευκαιριών, ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, αποτελεί το κατάλληλο επιχειρηματικό εργαλείο για την αποτελεσματική προώθηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Στο πρώτο μέρος παρέχεται πληροφόρηση για την τοπική οικονομία επικεντρώνοντας στον τομέα των υπηρεσιών (τουρισμός, τηλεπικοινωνίες) και την καινοτομικότητα των επιχειρήσεων, καθώς και όλη η απαραίτητη νομική πληροφόρηση αναφορικά με τις διαδικασίες σύστασης επιχείρησης (Α.Ε.-Ο.Ε.–Ε.Π.Ε.) η οποία συνοδεύεται και από ένα χρήσιμο για τις επιχειρήσεις υπόδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης καινοτόμων επενδυτικών δραστηριοτήτων. Ο υποψήφιος επενδυτής ενημερώνεται για τα Εταιρικά ομόλογα και ομολογιακά δάνεια, το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital), τη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά (Ν.Ε.Χ.Α.), τις θερμοκοιτίδες και το Τεχνολογικό Πάρκο στην Ήπειρο. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι δυνατότητες αρχικής χρηματοδότησης καινοτόμων επενδύσεων από τον δημόσιο τομέα και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων).

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται συνοπτικά οι δυνατότητες ανεύρεσης και εκπαίδευσης προσωπικού.

Τέλος, στο Παράρτημα ο ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να ενημερωθεί για τα σημεία επαφής στην Περιφέρεια, χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, τα ευρωπαϊκά κέντρα επενδύσεων, τους φορείς εκπαίδευσης και έρευνας στην Περιφέρεια, τις εταιρείες παροχής συμβουλευτικών -υποστηρικτικών υπηρεσιών, τις κύριες τράπεζες και τις εταιρίες Venture Capital στην Ελλάδα.

Ο οδηγός είναι διαθέσημος εδώ (version 1, Παράρτημα ver.1 - version 2, Παράρτημα ver.2)