BIC of Epirus


ΕπιλογέςΥποΕπιλογέςΑνάδοχος Έργου

Περιφέρεια Ηπείρου
Τηλ.: 2651072164
Fax.: 2651031224
ggphp@otenet.gr
Φορέας Υλοποίησης
BIC Ηπείρου
Τηλ.: 2651044447
Fax.: 2651044467
bicepirus@ioa.forthnet.gr
Φορέας Πληρωμών
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου
Τηλ.: 2651034054
Fax.: 2651034054
ptathes@otenet.gr

 

Η Ελληνική Πραγματικότητα

Η τρέχουσα περίοδος στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια έντονη εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών στον σχεδιασμό του σχεδιασμού 2000 – 2006. Μεγάλο μέρος νέων μέτρων ήδη εφαρμόζεται ενώ στα υπάρχοντα υπάρχουν νέες προκηρύξεις και μέθοδοι αξιολόγησης. Οι περιορισμοί των ανταγωνιστικών πολιτικών σταδιακά μειώνονται και η απορρόφηση αυξάνεται.

Η συνολική οικονομική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τους σχετικά χαμηλούς δείκτες ανάπτυξης, τις λίγες ευκαιρίες και προκλήσεις για την απορρόφηση των κονδυλίων ενώ η ανάγκη για υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών για πραγματική σύγκλιση με επικέντρωση στην προώθηση και ανταγωνιστικότητα καθίσταται απαραίτητη. Τα συγκεκριμένα αυτά στοιχεία στην τρέχουσα περίοδο αποτελούν την βασική μεταρρύθμιση της οικονομικής πολιτικής και του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας.

Οι προτεραιότητες σχετικά με την καινοτομία στην τρέχουσα περίοδο είναι:

  • Ανάπτυξη νέας επιχειρηματικότητας όπου αριθμός νέων μέτρων έχουν ήδη εισαχθεί ενώ άλλα είναι στην διαδικασία εφαρμογής,
  • Οικονομικά μέτρα, σύμφωνα με τα οποία η νομοθεσία προσβλέπει στην απαλλαγή φορολόγησης για Έρευνα και Τεχνολογία σε συνδυασμό με νέα κίνητρα συγχωνεύσεων με σκοπό την αύξηση μεγεθών και βελτίωση ανταγωνιστικότητας,
  • Δομές και υπηρεσίες υποστήριξης της Καινοτομίας σε συνδυασμό με μέτρα υποστήριξης της έρευνας και δικτύωσης των επιχειρήσεων,
  • Η ανάπτυξη της Καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο, μιας και κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου όλα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα απαιτούν την υιοθέτηση πολιτικών για την Καινοτομία. Σήμερα οι περιφερειακές πολιτικές παραμένουν στάσιμες και καμιά ουσιαστική διαδικασία εφαρμογής έχει ξεκινήσει,
  • Δια βίου εκπαίδευση, όπου για πρώτη φορά η χρηματοδότηση συνοδεύεται από προσπάθειες καλύτερου σχεδιασμού και υλοποίησης.

Στην τρέχουσα περίοδο δημιουργήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για την Ανταγωνιστικότητα. Κύρια ευθύνη του είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής παραγωγής. Συμπληρωματικά, το Ταμείο Εγγυοδοσίας για τις ΜΜΕ συστάθηκε, ενώ περιφερειακά κέντρα επενδύσεων ήδη λειτουργούν (π.χ. Βόλος). Την ίδια στιγμή το σκηνικό των ερευνητικών κέντρων αλλάζει με συνεργασίες τέτοιες που να παρουσιάζουν σημαντικές προσπάθειες με σκοπό την δικτύωση, η οποία θα επιτρέψει στην Ελληνική «αγορά» να συμμετέχει σε Διεθνείς διοργανώσεις και σχήματα, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις δυναμικής ένταξής της στο 6ο ΚΠΣ.

Αναφορικά με τις πολιτικές, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εντατικοποίηση των συνεργασιών. Το 3ο ΚΠΣ έχει μια νέα Διοικητική Δομή και βασίζεται στις ξεχωριστές Διοικητικές Αρχές κάθε Υπουργείου. Τα νέα αυτά τμήματα απαρτίζονται από ανθρώπινους και φυσικούς πόρους και αναμένεται να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και επάρκεια της διοίκησής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει για πρώτη φορά, ένα εκτεταμένο σύστημα συνεργασιών για την αποφυγή επικαλύψεων και αντιφάσεων. Ενώ ταυτόχρονα η βελτίωση του συντονισμού αποτρέπει προβλήματα εκπαίδευσης. Η Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελούν περιοχές προτεραιότητας και ευθύνης για τα Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας. Μετά από συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους παρουσιάζεται αναγκαία η δημιουργία ενός νέου Συντονιστικού Φορέα για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, βασιζόμενο κυρίως σε κριτήρια αποδοτικότητας από κάθε άλλο τύπο αξιολόγησης. Ο συντονισμός είναι επίσης κύριο θέμα για το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας το οποίο έχει ως σκοπό την δύσκολη δουλειά της διασύνδεσης όχι μόνο όλων των Υπουργείων αλλά και την ασφαλή διάρθρωσή τους σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ακόμη μια μορφή Καινοτόμας Πολιτικής είναι η επιρροή της Διαπεριφερειακής Εκπαίδευσης. Αν και δεν είναι ακόμη συστηματική, η συχνή παρουσία των Ελλήνων υπαλλήλων στην Ε.Ε. αύξησε την ανάγκη των εθνικών πολιτικών και σε πολλές περιπτώσεις οι εμπειρίες από άλλα κράτη μέλη έχουν σαφώς ή όχι μεταφερθεί σε εθνικές πολιτικές. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η Ελληνική έκδοση του Ιρλανδικού μοντέλου “TechStart” ή του Βρετανικού “GoDigital”. Η διαδικασία εκμάθησης ήταν πιθανόν περισσότερο αποτελεσματική στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης ανάμεσα στα κράτη υπό σύγκλιση, τα οποία μοιράζονται κοινά οικονομικά χαρακτηριστικά.

Μετά από μια περίοδο στασιμότητας, η συνολική οικονομική κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, εν μέρει χάρη στην μαζική μεταφορά κονδυλίων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Το τελευταίο ειδικά έχει όχι μόνο συνεισφέρει στην ανάπτυξη αλλά έχει επιδράσει σημαντικά στις τρεις περιόδους σχεδιασμού για την αύξηση επενδύσεων σε μη μετρήσιμα στοιχεία, με έμφαση σε Έρευνα & Τεχνολογία, Καινοτομία και την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονη εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εισαγωγή μέτρων με σκοπό την βιομηχανική ανάπτυξη και υποστήριξη της Καινοτομίας όπως συμφωνήθηκε στην προγραμματική σύμβαση του 3ου ΚΠΣ.

Η αλλαγή των Υπουργικών Συμβουλίων τον Οκτώβριο του 2001, η οποία επηρέασε κυρίως τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα οποία μοιράζονται την ευθύνη της αναπτυξιακής πολιτικής, σημάδεψαν τις αλλαγές και την προσπάθεια επιτάχυνσης πολιτικών. Νέοι νόμοι ψηφίστηκαν στο Κοινοβούλιο, οι οποίοι σχετίζονται με την πολιτική καινοτομίας, όπως το Νομοσχέδιο για την Επιχειρηματικότητα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει δημοσιονομικά κίνητρα για τις ΜΜΕ και την δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Μια μεγάλη αλλαγή στον Αναπτυξιακό Νόμο έχει εφαρμοσθεί και περιλαμβάνει τα κύρια επενδυτικά κίνητρα (συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων χρηματοδοτήσεων για τις πολιτικές Καινοτομίας, όπως Επιχειρηματικά Σχέδια και Τεχνολογικά Πάρκα). Υπάρχει επίσης η αντιπαράθεση της διαφοροποίησης των επιχορηγήσεων που βασίζονται σε τοπικούς δείκτες ανεργίας και τον αυξανόμενο ρόλο του τραπεζικού συστήματος. Το Υπουργείο έχει επίσης συμφωνήσει με την Ένωση των Ελληνικών Τραπεζών για την μεταφορά σε αυτές μέρος των δράσεων ενδιάμεσων οργανισμών για χρηματοδοτήσεις και δάνεια ώστε να επιταχυνθεί η υιοθέτηση των αναπτυξιακών σχεδίων.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει προωθήσει την τριετή απαλλαγή από την φορολογία μέσω του Νόμου 2992/2002. Προωθεί επίσης την τεχνολογική συνεργασία με την χώρες της Βαλκανικής και της Μεσογείου.

Το Υπουργείο Παιδείας άρχισε να επιδεικνύει αυξημένο ενδιαφέρον για έρευνα και εισάγει για πρώτη φορά μέτρα που ευνοούν την Καινοτομία.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας έχει συσταθεί το οποίο αφορά σειρά συζητήσεων για την βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στην Ελληνική παραγωγή.

Σε περιφερειακό επίπεδο ήδη εφαρμόζονται μέτρα υλοποίησης καινοτόμων δράσεων και πληροφοριακών συστημάτων. Το Παρατηρητήριο Τεχνολογίας έχει δημιουργηθεί στην Κεντρική Μακεδονία. Τα νέα μέτρα αφορούν επίσης τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) τα οποία είναι αποτέλεσμα προγράμματος που στοχεύει στην δημιουργία αναπτυξιακών κέντρων παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις. Οι κλάδοι υποστήριξης είναι, η Μεταποίηση, το Εμπόριο, ο Τουρισμός και οι Υπηρεσίες γενικότερα. Τα ΚΕΤΑ λειτουργούν κάτω από τον συντονισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και διαμέσου μηχανισμών και υπαρχόντων δομών.

Η Επιχειρηματικότητα παρουσιάζει μια αύξηση στην ατζέντα προτεραιοτήτων της Ελληνικής Κυβέρνησης διαμέσου μέτρων που ενισχύουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Ορισμός

Το Ελληνικό Παράδειγμα

 

 
Region of Epirus Europe BIC of Epirus