BIC of Epirus


ΕπιλογέςΥποΕπιλογέςΑνάδοχος Έργου

Περιφέρεια Ηπείρου
Τηλ.: 2651072164
Fax.: 2651031224
ggphp@otenet.gr
Φορέας Υλοποίησης
BIC Ηπείρου
Τηλ.: 2651044447
Fax.: 2651044467
bicepirus@ioa.forthnet.gr
Φορέας Πληρωμών
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου
Τηλ.: 2651034054
Fax.: 2651034054
ptathes@otenet.gr

 

Περιγραφή

||
επόμενη δράση>

Συντονιστής: BIC Ηπείρου

Η περιφέρεια της Ηπείρου για ένα μακρύ χρονικό διάστημα δεν συμμετείχε στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα χαμηλό επίπεδο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδυτικών ευκαιριών καθώς επίσης και μη- αποτελεσματική καινοτομική κουλτούρα. Η μεταφορά τεχνολογίας και οι επενδύσεις σε αυτή βρισκόταν στο περιθώριο καθώς η ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών επικεντρωνόταν μόνο στην υποστήριξη των εταιριών με την βοήθεια Η/Υ. Επιπλέον, δεν ήταν εφικτή η οικονομική αλληλεπίδραση με τις γείτονες χώρες όπως στην περίπτωση της Αλβανίας ή στην περίπτωση της Ιταλίας με μοναδική εξαίρεση την τουριστική βιομηχανία.

Ο χάρτης αλλάζει πλέον και οι απαιτήσεις για νέες επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Τα κοινοτικά ταμεία υποστηρίζουν την ανάπτυξη νέων σημαντικών υποδομών όπως είναι το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η νέα εθνική οδός “Εγνατία” η οποία ενώνει την Ήπειρο με την Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη). Ταυτόχρονα, ο νέος αυτοκινητόδρομος ο οποίος προορίζεται να επεκταθεί μέχρι την Πάτρα και ονομάζεται «Ιόνια Οδός» θα καταστήσει την Ήπειρο ως την “Εύκολη Δίοδο” προς όλους τους προορισμούς της Ελλάδας. Παράλληλα, επεκτείνεται το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και ξεκινά να λειτουργεί το Τεχνολογικό Πάρκο παρέχοντας φιλοξενία σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη δράση επιδιώκει να αναδείξει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες κυρίως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ως αποτέλεσμα των νέων εξελίξεων. Σκοπός είναι να επισημάνει την νέα δυναμική των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων, εκτός περιφέρειας επενδυτές, ή νέων επιχειρηματιών οι οποίοι δύναται να εμπλακούν. Η δράση θα διαιρεθεί σε 2 υπο-δράσεις.

Υπο- δράση 1.1

Μελέτη και ανάλυση των επιχειρηματικών ευκαιριών και επιχειρησιακών προκλήσεων σε 3 κύρια θεματικά πεδία.

  1. Επιχειρηματικότητα μέσω των νέων οδικών δικτύων (ENTRA)
  2. Επιχειρηματικότητα στον τουρισμό (ENTOUR)
  3. Επιχειρηματικότητα στην τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλε-επικοινωνιών (ICT) (ENICT)

Ως παραδοτέο υλικό της υπο-δράσης είναι μια αναφορά η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα αποτελέσματα και τις λεπτομέρειες, σε ανάλυση SWOT, που θα παρουσιαστούν στις παραπάνω περιοχές κλειδιά. Η αναφορά θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των πιλοτικών υπο-δράσεων 7.1.2.

Η υπο-δράση 7.1.1 θα βασίζεται σε προβλέψεις βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων ρυθμών ανάπτυξης της περιφέρειας, καθώς και στα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων χρησιμοποιώντας ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από άλλες περιοχές της ΕΕ οι οποίες παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά όπως η περίπτωση του Ρότερνταμ, της Βαρκελώνης και της Μασσαλίας.

Η μελέτη θα λάβει υπόψη ως δεδομένα εισαγωγής όλες τις ακόλουθες δράσεις και θα προτείνει συγκεκριμένα πλαίσια δράσεων τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν. Το BIC, ο ΕΣΥΝΕ και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα συντονίσουν την υλοποίηση κάθε μίας δράσης ξεχωριστά. Τα τοπικά επιμελητήρια και οι αναπτυξιακές εταιρίες θα συμμετάσχουν σε ομάδες εργασίας και θα οργανώσουν δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα οι οποίες προτείνονται στην υπο-δράση 7.1.2.

Υπο-δράση 1.2

Πιλοτικές δράσεις για την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι υλοποιήσιμα. Η πιλοτική δράση θα αποτελείται από τις ακόλουθες δραστηριότητες : Δημιουργία 6 ημερήσιων εργαστηρίων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων – Πιλοτική εφαρμογή και συζήτηση των προτάσεων με επιχειρηματίες από την Ήπειρο και την υπόλοιπη Ελλάδα. Αποτίμηση των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

  1. Ανάπτυξη διαγωνισμού επιχειρησιακού σχεδίου σε τρεις θεματικές περιοχές. Τα καλύτερα επιχειρησιακά σχέδια θα υποστηριχθούν αν βρεθούν χρηματοδοτικές ευκαιρίες και δικτύωση με πιθανούς επενδυτές.
  2. Δημιουργία δικτύου cluster εταιρειών και πιθανών επιχειρηματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς, με σκοπό να λειτουργήσουν σαν ομάδα εργασίας για τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών και την αποτελεσματική προσέλκυση ιδιωτικού κεφαλαίου. Αποτίμηση αποτελεσμάτων των cluster και αναφορά των δραστηριοτήτων.
  3. Στρατηγικός σχεδιασμός για περιφερειακές πρωτοβουλίες με σκοπό την υποστήριξη των νέων επιχειρηματικών προκλήσεων.
  4. Οδηγός νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.
  5. Υποστήριξη 60 τουλάχιστον επιχειρηματικών ιδεών ή επιχειρηματιών οι οποίοι επιθυμούν να εκφράσουν και να υλοποιήσουν τις ιδέες τους
  6. Διοργάνωση ενός μεγάλου συνεδρίου για τις ευκαιρίες καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ήπειρο.

Γεωγραφική κάλυψη:
1 Στόχος 1 περιοχή:
0 Στόχος 2 περιοχές:
0 Περιοχές εκτός στόχου 1 και 2:

Ομάδες στόχος
- Υπάρχον ή Δυνητικοί επιχειρηματίες στους σχετικούς τομείς
- Νέοι επιχειρηματίες
- Ξένοι επενδυτές στον τομέα των υπηρεσιών
- Τοπικοί φορείς που παρέχουν υποστήριξη στους επιχειρηματίες
- Ανταγωνιστικές ΜΜΕ στην περιφέρεια

Κριτήρια επιλογής ενδεικτικών έργων:
- Δραστηριότητες για νέους επιχειρηματίες ή νέες εταιρίες στους προκαθορισμένους τομείς
- Διεθνής και εξαγωγικός προσανατολισμός των πρωτοβουλιών
- Συμβατότητα με άλλες πρωτοβουλίες
- Προώθηση προϊόντων και των υπηρεσιών
- Προώθηση και χρήση των τοπικών υποδομών και των υποστηρικτικών οργανισμών.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα (συγκεκριμενοποιήστε την επιλογή του δείκτη ανάλογα με το είδος της δραστηριοποίησης):
- Δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή εγκαθίδρυσή τους σε συγκεκριμένα πεδία
- Δυναμική ποικιλομορφία και διαφοροποίηση στρατηγικών των τοπικών εταιρειών
- Δικτύωση των τοπικών επιχειρήσεων και υποδομών
- Ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την περιφέρεια
- Διεθνοποίηση και εξωστρεφή προφίλ των τοπικών επιχειρήσεων και φορέων
- Κατανόηση από τις τοπικές επιχειρήσεις της θέσης της περιφέρειας

Κόστος δράσης: € 350, 000
Συμμετοχή Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής € 240,000
Συμμετοχή ιδιωτικού τομέα: € 50,000
Συμμετοχή δημοσίου τομέα: € 60,000

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Εισαγωγή

Στόχοι
Στρατηγική
Δράσεις
Προστηθεμενη Αξία
Συμβατότητα και συνέργια
Διοικητική Υποστήριξη
Χρονοδιάγραμμα
Σύστημα Χρηματοδότησης
Οικονομικά Στοιχεία

 

 

 
Region of Epirus Europe BIC of Epirus