ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΑ

Βήμα 1ο Επιχειρηματικός Σχεδιασμός.

Ενότητα 1. Η Έννοια της επιχειρηματικότητας
Ενότητα 2. Η απόφαση για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Ενότητα 3. Η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου
Ενότητα 4. Το επιχειρηματικό σχέδιο

Βήμα 2ο Διαδικασία Σύστασης Επιχείρησης

Ενότητα 1. Μορφές Επιχειρήσεων
Ενότητα 2. Προϋποθέσεις Ίδρυσης
Ενότητα 3. Διαδικασίες Σύστασης Επιχείρησης
Ενότητα 4. Διαδικασία σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε)
Ενότητα 5. Διαδικασία σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε)
Ενότητα 6. Διαδικασία σύστασης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε)
Ενότητα 7. Διαδικασία σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε)

Βήμα 3ο Χρηματοδότηση Επιχείρησης

Ενότητα 1. Η Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Ενότητα 2. Ο κύκλος ζωής της επιχείρησης
Ενότητα 3. Πηγές Χρηματοδότησης για κάθε μία φάση της Επιχείρησης
Ενότητα 4. Η Χρηματοδότηση της Καινοτομίας
Ενότητα 5. Εργαλεία Χρηματοδότησης
Ενότητα 6. Το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξη
Ενότητα 7. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του Γ’ ΚΠΣ
Ενότητα 8. Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ
Ενότητα 9. Δομές Στήριξης και Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων
Ενότητα 10. Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων

Βήμα 4ο Παραγωγή και Λειτουργία Επιχείρησης

Ενότητα 1. Η Παραγωγή και η Λειτουργία της Επιχείρησης
Ενότητα 2. Χωροθέτηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Ενότητα 3. Τεχνολογία
Ενότητα 4. Καινοτομία
Ενότητα 5. Διοίκηση
Ενότητα 6. Οργάνωση

Βήμα 5ο Διανομή Προώθηση και Προβολή

Ενότητα 1. Η Διανομή, Προώθηση και Προβολή των Προϊόντων της Επιχείρησης
Ενότητα 2. Η έννοια και σημασία του Marketing Plan
Ενότητα 3. Η έννοια και η σημασία της Έρευνας Αγοράς
Ενότητα 4. Προώθηση των Πωλήσεων
Ενότητα 5. Δίκτυα πωλήσεων – Διανομής