ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΟ 1:
Πρόσβαση για όλους όσον αφορά την διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας ειδικών κοινωνικών ομάδων της Περιφέρειας Ηπείρου διαμέσω

 • Της άρσης των δυσκολιών που γενικότερα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη διαδικασία έναρξης των επιχειρηματικών προσπαθειών τους
 • Της δημιουργίας κατάλληλων προϋποθέσεων οι οποίες θα επιτρέψουν σε ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού που αντιμετωπίζει προβλήματα προσέγγισης και ένταξης στην αγορά εργασίας, να δημιουργήσει και να απασχοληθεί σε μία δική του οικονομική δραστηριότητα.

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Οι Ομάδες – Στόχοι στις οποίες απευθύνεται το Έργο και οι οποίες αποτελούν τις νευραλγικές ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν τις σημαντικότερες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας είναι:

 • Νέοι, ηλικίας 18-40 ετών.
 • Γυναίκες
 • Κάτοικοι αγροτικών και μειονεκτικών περιοχών

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ως καινοτομία ορίζεται ένα αγαθό ή μια υπηρεσία που είναι είτε νέο είτε σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά του, τις τεχνικές του προδιαγραφές και την φιλικότητα του ως προς τον χρήστη.

Η καινοτομία πρέπει να είναι νέα για την επιχείρηση αλλά όχι υποχρεωτικά νέα για την αγορά.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το βασικό «πρωταγωνιστή» όσον αφορά την καινοτομία με αποτέλεσμα να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτελεσματική ενσωμάτωσής της στην παραγωγική διαδικασία ή στο τελικό προϊόν/υπηρεσία, γεγονός το οποίο δύναται να:

 1. βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση των ΜΜΕ τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
 2. ενθαρρύνει την συμμετοχή των ΜΜΕ σε προγράμματα μεταφοράς τεχνολογίας και έρευνας,
 3. υποστηρίξει τις ΜΜΕ στην δημιουργία δικτύων και συνεργασιών σχετικά με την απορρόφηση και διάχυση νέων τεχνολογιών,
 4. ενθαρρύνει την ανάπτυξη διακρατικών συνδέσεων ανάμεσα σε ΜΜΕ και σε μεγάλες εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια,
 5. συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας,
 6. συμβάλλει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΔΟΜΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΜΕ

Μέσω του προτεινόμενου έργου δημιουργήθηκε η κεντρική Δομή Διάχυσης της Επιχειρηματικής Γνώσης στο θεματικό πεδίο της Καινοτομίας, με σκοπό την μεταφορά γνώσης και την στήριξη της επιχειρηματικότητας σε θέματα Καινοτόμων ΜΜΕ.

Η γεωγραφική εμβέλεια της δομής καλύπτει όλη την Περιφέρεια της Ηπείρου. Η έδρα της δομής βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του BIC Ηπείρου, ενώ τρία εστιακά σημεία-αντένες βρίσκονται στους τρεις υπολοίπους Νομούς (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ στον Νομό Πρέβεζας & Άρτας, ΑΝΕΘ ΑΕ στον Νομό Θεσπρωτίας).

Από τον Φεβρουάριο του 2003 η Δομή έχει στελεχωθεί και λειτουργεί πλήρως με βάση τις προδιαγραφές της συμβουλευτικής, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο θεματικό πεδίο της καινοτόμου μεταποιητικής δραστηριότητας, οι οποίες προσδιορίζονται λεπτομερώς στο σχετικό εγχειρίδιο λειτουργίας της Δομής.

Σκοπός

Η άμεση παροχή τεκμηριωμένης συμβουλευτικής πληροφόρησης και υποστήριξης σε θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και διάχυσης της επιχειρηματικής γνώσης στις ΜΜΕ, καλύπτοντας έτσι τις βασικές ανάγκες των ατόμων που επιδιώκουν την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οργανόγραμμα Δομής

Το οργανόγραμμα αναφέρεται και στον τρόπο λειτουργίας των επιμέρους Αντενών οι οποίες έχουν την ουσιαστική υποστήριξη της κεντρικής Δομής

Επάνδρωση Δομής

Η Δομή αποτελείται από μόνιμο προσωπικό τριών (3) ατόμων και μία ομάδα εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών. Αναλυτικότερα, η περιγραφή των αρμοδιοτήτων των επιμέρους τμημάτων είναι η εξής:

 • Υπεύθυνος Δομής: Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της γενικότερης στρατηγικής και των πολιτικών της Δομής, τον συντονισμό των επιμέρους τμημάτων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, και τέλος την τακτική επαφή με τους υπευθύνους των επιμέρους Αντενών.
 • Τμήμα Συμβουλευτικής Στήριξης: Σχεδιάζει και παρέχει τις υπηρεσίες της Δομής στον ενδιαφερόμενους δυνητικούς επιχειρηματίες. Στελεχώνεται από έναν σύμβουλο και πέντε εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών: Συγκεντρώνει και καταχωρεί τα απαραίτητες πληροφορίες στο Πληροφοριακό Σύστημα, επεξεργάζεται τα δεδομένα και παράγει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αφενός της παρακολούθησης της εξέλιξης της λειτουργίας της Δομής και αφετέρου της παρακολούθησης της επιχειρηματικής προσπάθειας των ενδιαφερομένων δυνητικών επιχειρηματιών. Στελεχώνεται από έναν σύμβουλο.
 • Προβολή και Δημόσιες Σχέσεις: Αναπτύσσει και υλοποιεί τις δράσεις προώθησης και ενημέρωσης του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου για τις δραστηριότητες της Δομής καθώς και αναλαμβάνει τις αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία της Δομής δημόσιες σχέσεις.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες: Λειτουργεί δίκτυο εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποβοήθηση του δυνητικού επιχειρηματία σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. Το δίκτυο αποτελείτε από τους εξής 5 συνεργάτες.
  • Νομικός,
  • Φοροτεχνικός-λογιστής,
  • Ειδικός σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Marketing
  • Ειδικός Πληροφορικής
  • Ειδικός σε θέματα στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού
  • Αναλυτής δεδομένων
 • Γραμματειακή Υποστήριξη: Έχει αναλάβει την υποστήριξη του συνόλου των τμημάτων της Δομής.

Η λογιστική παρακολούθηση, η νομική στήριξη της Δομής καθώς και η παροχή απαραίτητου εξοπλισμού παρέχεται από το BIC Ηπείρου, το οποίο άλλωστε φιλοξενεί στα γραφεία του την κεντρική Δομή.

Ατομική Συμβουλευτική

Η ατομική συμβουλευτική αποτελεί τον «πυρήνα» της δραστηριότητας της Δομής και το σημαντικότερο μέρος του χαρτοφυλακίου προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός του είδους και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής βασίστηκε στις παρακάτω αναφερόμενες διαπιστωμένες ανάγκες των νέων και δυνητικών επιχειρηματιών στην προσπάθειά τους να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν μία νέα μεταποιητική επιχείρηση με καινοτόμα χαρακτηριστικά:

 • Ελλιπή γνώση της διαδικασίας σύστασης μίας επιχείρησης.
 • Έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού
 • Ασθενή ή ανεπαρκή δίκτυα ενημέρωσης τους
 • Ελλιπή γνώση της αγοράς εργασίας και του εξωτερικού περιβάλλοντος εν γένει
 • Μικρά μεγέθη τοπικών αγορών
 • Μη πλήρως διαμορφωμένο τοπικό παραγωγικό σύστημα, σε βαθμό τέτοιο που να ευνοεί την εισαγωγή καινοτομιών
 • Έλλειψη κατάλληλων χρηματοδοτικών ενισχύσεων για νεοσύστατες επιχειρήσεις
 • Πολυπλοκότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος – δυσκολίες πρόσβασης
 • Δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, που σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στη γεωγραφική και διοικητική απόσταση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τις μεγάλες αγορές (πρώτων υλών, προϊόντων, υπηρεσιών, καινοτομιών και εργατικού δυναμικού) της ηπειρωτικής χώρας.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις οπωσδήποτε μεγαλώνουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο και λειτουργούν αποτρεπτικά για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, πλην εκείνων που ασκούν δραστηριότητες προσανατολισμένες στην ικανοποίηση των αναγκών των τοπικών αγορών.

Η Δομή σε συνεργασία με τις Αντένες, μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, στοχεύει στην σταδιακή υπέρβαση των ανωτέρω δυσκολιών.

Μεθοδολογία Προσέγγισης Ενδιαφερομένου

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων

 • Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διαφόρων νομικών μορφών επιχειρήσεων.
 • Σύσταση εταιρείας ή επιχείρησης - Νομικές προϋποθέσεις (εταιρική σύμβαση, αταστατικό, διατυπώσεις δημοσιότητας).
 • Ενέργειες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρείας ή επιχείρησης.
 • Ενέργειες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
  • Έλεγχος επωνυμίας και εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο,
  • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος & Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.
 • Υποχρεώσεις εταίρων ή επιχειρηματία, διαχείριση και εκπροσώπηση.
 • Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (στην περίπτωση εταιρειών).
 • Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής (στην περίπτωση εταιρειών).
 • Λύση εταιρείας ή επιχείρησης.

Η δομή παρέχει αρχική πληροφόρηση στον ενδιαφερόμενο, προτείνοντας δυνητικά και την πλέον κατάλληλη, ανάλογα με τη δραστηριότητα, νομική μορφή και εν συνεχεία τον παραπέμπει σε νομικό σύμβουλο και φοροτεχνικό.

Ανάλυση δεδομένων επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης

 • Συμβουλευτική στήριξη του νέου επιχειρηματία στα πρώιμα βήματα του επιχειρηματικού σχεδιασμού.
  • Πρόταση της οργανωτικής δομής της νέας επιχείρησης με βάση τις διεθνές πρακτικές και τα τοπικά κλαδικά δεδομένα,
  • Είδος και ποιότητα προϊόντων – διαφοροποίηση προϊόντων,
  • Βέλτιστος αριθμός προσωπικού – ποιοτικά χαρακτηριστικά προσωπικού,
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα οργάνωσης και ροών της παραγωγικής διαδικασίας,
  • Έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης και πρόταση διορθωτικών κινήσεων, εφόσον απαιτείται,
  • Οργάνωση δικτύων διανομής,
  • Υπολογισμός νεκρού σημείου.
 • Μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος, με κύρια σημεία αναφοράς:
  • Κύριοι ανταγωνιστές – πρακτικές αυτών,
  • Κύριες αγορές πρώτων υλών και ημιετοίμων προϊόντων,
  • Κύριες αγορές προϊόντων – χωροθέτηση – είδος πελατών στους οποίους πρέπει να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος.

Η συγκεκριμένη συμβουλευτική υπηρεσία έχει την έννοια της καθοδήγησης του επιχειρηματία προς τη σωστή κατεύθυνση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαδικασία επιχειρηματικού σχεδιασμού, η οποία μπορεί να αναληφθεί από κάποια αρμόδια εταιρεία. Υποχρέωση όμως των Συμβούλων της Δομής είναι η καλή γνώση των συνθηκών του μικροοικονομικού - εσωτερικού και εξωτερικού – περιβάλλοντος, και των ιδιαιτεροτήτων του τοπικού παραγωγικού συστήματος, ώστε να είναι σε θέση να υποβοηθούν τον επιχειρηματία στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Πληροφόρηση σε θέματα ανεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων

Διάγνωση αναγκών της επιχείρησης σε θέματα χρηματοδότησης και ενημέρωση σχετικά με περιφερειακά, εθνικά, και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Χρηματοδοτική και χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και τεχνική υποστήριξη αναφορικά με τις δυνατότητες ένταξης της επένδυσης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Συμπληρωματικά, παρέχεται ενημέρωση για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, ανάλογα πάντοτε με το βαθμό ωριμότητας της επιχείρησης και τις δυνατότητες που διαθέτει. Ειδικότερα:

Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital),
Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring),
Προεξόφληση Τιμολογίων (Invoice Discounting),
Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing),
Εταιρικά Ομόλογα – Ομολογιακά Δάνεια,
Επιχειρηματικά δάνεια.

Εκπαίδευση – κατάρτιση

Υποστήριξη και πληροφόρηση του επιχειρηματία σε θέματα εκπαίδευσης όσο και σε θέματα ανεύρεσης, επιλογής, εκπαίδευσης του επιστημονικού και στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων σε σχέση με νέες τεχνολογικές εξελίξεις, επιχειρηματικές κινήσεις ή πολιτικές ανάπτυξης.

Εισαγωγή καινοτόμων επενδύσεων τεχνολογικής έντασης

Υποστήριξη και καθοδήγηση των νέων επιχειρηματιών σε θέματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών (πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, βιοτεχνολογία και αγροβιοτεχνολογία, ιατρική, βιοιατρική και τηλεματικές εφαρμογές, υλικά και ιδιαίτερα πολυμερή, καταλύτες και επιφανειακές κατεργασίες, εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως laser στους χώρους του πολιτισμού και της συντήρησης αρχαιοτήτων, θαλάσσιες τεχνολογίες και βιοτεχνολογίες, τεχνολογίες περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας και νέες μορφές ενέργειας) και εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου

Παράλληλα πραγματοποιείται συσχέτιση των επιχειρήσεων με τους πυρήνες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που λειτουργούν σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο διαμέσω της:

Σύνδεσης με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, με τρόπο τέτοιο ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική δομή της Περιφέρειας
Συνεχής αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας καθώς και της καταγραφής επιχειρηματικών νέων συνδεόμενων με τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Προβολή – Επικοινωνιακή Πολιτική

Καθοδήγηση του επιχειρηματία για τη σύνταξη marketing plan και του τρόπου τοποθέτησης των προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης στην αγορά.
Πληροφόρηση σχετικά με τις μεθόδους και τα εργαλεία προβολής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με τις αγορές στις οποίες απευθύνεται και τα χαρακτηριστικά των δυνητικών πελατών.
Πληροφόρηση σχετικά με τις μεθόδους και τα εργαλεία πωλήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν – έμφαση σε εφαρμογές πωλήσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Ειδικά θέματα

Προστασία περιβάλλοντος – Μείωση ή εκμηδένιση οχλήσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία των επιχειρήσεων
Εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών – εφαρμογή διεθνών προτύπων ποιότητας
Νομικά και φοροτεχνικά ζητήματα (εξαγορές, συγχωνεύσεις, ανάπτυξη συστήματος κοστολόγησης, κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α.)
Διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού κ.α.

Ο ανωτέρω κατάλογος είναι οπωσδήποτε ενδεικτικός. Στην περίπτωση που κατά την παρακολούθηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων προκύψει η ανάγκη αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων, θα παρέχεται στους επιχειρηματίες αρχική πληροφόρηση, και εν συνεχεία θα παραπέμπονται στο δίκτυο των εξωτερικών συνεργατών της Δομής.